KVK Politikası ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Giriş

2. Amaç

3. Kapsam

4.Tanımlar

5.Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

6. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

7. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

8. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

9. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

10. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

11. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

12. Kişisel Verilerin Aktarılması

13. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

14. Yürürlük

 

1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu politika ile düzenlenmiştir. 

2. Amaç

Özen Mensucat Boya Terbiye İşletmeleri A.Ş.  (Özen Mensucat) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Amacımız, şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esasları  sizlere bildirmektir.

3. Kapsam

Başta çalışanlar olmak üzere, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.  

4. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

5. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Özen Mensucat Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

 • Çalışan hak ve özlük işlemlerinin yürütülmesi,
 • Aday çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stajyer hak ve özlük işlemlerinin yürütülmesi için,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yürütülmesi,
 • İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyet yönetimi,
 • Yetkili kişi ya da kuruluşlara yasal mevzuat ve talimatlardan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
 • Şirket ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin Özen Mensucat tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

6. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

Özen Mensucat KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

 • KVKK ve yapılan işin gereği uyulması zorunlu olan, diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemek,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlemek,
 • Şirketimiz faaliyetleriyle örtüşmeyen, şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememek,
 • KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verilerinizin, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza etmek,
 • Kişisel verilerin muhafazası için gerekli her türlü tedbiri almak,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranmak, 
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında gerekli hassasiyeti göstermek.

7. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Özen Mensucat tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fabrika, ofisler, depo, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; Özen Mensucat ile tarafınız arasında sözleşme kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve taraflarınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ya da ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması veyahut bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ya da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden biri ile işlenecektir.

Ayrıca,

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Özen Mensucat’ a temin edilen/ edilecek mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin, koordinasyonu, yürütülmesi, hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Özen Mensucat fabrika ve binalarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özen Mensucat’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

8. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimizin faaliyeti çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi; güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyoruz.  Bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve ilkeleri belirliyor, kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor, mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.

9. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

ÖZEN MENSUCAT ’ın işbu politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle; kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için http://www.ozenmensucat.com.tr web sitemizde yer alan "Başvuru Formu" ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri ÖZEN MENSUCAT tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

10. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca; ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır. İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 3 ay da bir silinmektedir.

11. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

ÖZEN MENSUCAT tarafından işbu politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

Özen Mensucat, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, ikametgah, finans, özlük ve sağlık verilerini işlemektedir. 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, ikametgah, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, ikametgah bilgilerini, ticari ilişki içinde bulunduğu müşterilerinin, kimlik, iletişim ve finans bilgilerini, iş bu politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.

121. Kişisel Verilerin Aktarılması

Özen Mensucat, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hallerde kişisel veri aktarımı yapmaktadır. Bunların dışında, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle kişisel veri paylaşılmamakta veya faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

Özen Mensucat bu politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda Özen Mensucat, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

İşbu politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur. 

13. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

Özen Mensucat kamera izleme faaliyetleri, şirketin güvenliği ile diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Özen Mensucat tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri konusunda veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 10’ uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışında kimseyle paylaşılmamaktadır. 

14. Yürürlük

Özen Mensucat tarafından uygulanacak olan iş bu politika 24/12/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

ÖZEN MENSUCAT BOYA TERBİYE İŞLETMELERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Özen Mensucat Boya Terbiye İşletmeleri A.Ş. ( bundan sonra Özen Mensucat olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Özen Mensucat Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. 

Özen Mensucat, şirket çalışanları başta olmak üzere; iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteri çalışanları, vasi ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte, bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu olarak, KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.


A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; ticari ve kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Özen Mensucat birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması, tedarikçi ve alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.


B) Özen Mensucat Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Özen Mensucat, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Özen Mensucat, yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır. Bunların dışında, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Özen Mensucat’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtildiği şekilde Özen Mensucat’ a iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Özen Mensucat tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;   

www.ozenmensucat.com.tr   adresindeki formu doldurarak, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mahallesi 13. Sokak No:6 Kapaklı/TEKİRDAĞ” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir ya da formun imzalı bir nüshasını info@ozenmensucat.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

www.bestreplica.me www.luxurystrap.com www.addwatch.org